2023

Wprowadzono zmiany prawne w zapisie dotyczących upraw wikliny


Z radością pragniemy poinformować, że po wielu latach intensywnych dyskusji i licznych spotkań roboczych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udało się wspólnie z urzędnikami dokonać istotnych zmian w przepisach dotyczących uprawy wikliny. Jak wiadomo, samo słowo „wiklina” nagle zniknęło z dokumentów prawnych, zastąpione przez słynny „zagajnik o krótkiej rotacji”, co wywołało pewne zamieszanie.

Zespół Roboczy, składający się z przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy oraz Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy, połączył siły i w licznych spotkaniach w Ministerstwie Rolnictwa przedstawił merytoryczne argumenty, które spotkały się ze zrozumieniem i akceptacją.

Dzięki wspólnym wysiłkom udało się osiągnąć istotne rezultaty, które znalazły odzwierciedlenie w projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniającego przepisy dotyczące małoobszarowych środków ochrony roślin. Załączamy stosowne zdjęcia i skany dokumentów, które potwierdzają te zmiany.

Rok 2023 był czasem intensywnej działalności, obejmującej kolejną edycję Światowego Festiwalu Wikliny. W ramach działań Stowarzyszenia, zarówno Plecionkarze, jak i Plantatorzy, zaangażowani byli w proces wnioskowania o wpis plecionkarstwa na listę reprezentatywną dziedzictwa niematerialnego UNESCO. To istotny krok, który znacząco poprawi sytuację plecionkarzy. Działania te mają również wpływ na ochronę wikliniarstwa, co jako Zarząd OSPIW traktujemy z dumą.